Jakie są koszty związane z systemem ERP?

Koszty systemów ERP to coś więcej niż tylko opłata licencyjna. Dowiedz się o innych kosztach zakupu systemu ERP, aby upewnić się, że wiesz, jaki jest prawdziwy koszt.

Koszty systemu ERP

Czym jest system ERP?

Wiele firm zaczęło używać systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zamiast aplikacji księgowych.

System ERP różni się od systemów księgowych tym, że systemy księgowe wykonują tylko zadania księgowe. System ERP, jednak może obsługiwać nie tylko zadania księgowe, ogólne zadania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardziej wydajna platforma.

System ERP jest zasadniczo zestaw pakietów oprogramowania, które mogą wykonywać księgowość, planowanie i rozwój produktów, produkcja, zarządzanie zapasami, zarządzanie sprzedażą, zasoby ludzkie i inne zadania biznesowe.

Podobnie jak koszty systemu księgowego, będziesz chciał wziąć pod uwagę nie tylko opłaty licencyjne przy wyborze systemu ERP, ale całkowite koszty samego systemu ERP:

  1. Wdrażanie
  2. Szkolenia
  3. Rozwój w celu dostosowania do potrzeb klienta
  4. Przeprojektowanie procesu
  5. Konserwacja
  6. Aktualizacje
  7. Wsparcie

Konieczne jest, aby profesjonaliści zainstalować i skonfigurować system ERP, więc trzeba będzie uwzględnić te koszty wdrożenia w całkowitej cenie systemu ERP. Systemy ERP są złożone aplikacje ERP, więc prawdopodobnie trzeba będzie zmienić systemy operacyjne, uaktualnić lub zmienić serwery i zmienić inne urządzenia i oprogramowanie, których używasz w sieci firmy, aby system ERP do prawidłowego działania.

Będziesz również musiał – lub powinien – skonfigurować środowisko testowe w ramach wdrożenia, abyś mógł przetestować system ERP bez wpływu na rzeczywiste dane Twojej firmy. To może zaoszczędzić wiele potencjalnych godzin pracy, jeśli istnieje problem z wdrożeniem.

Jak wspomniano, system ERP jest złożoną aplikacją oprogramowania, które mogą być traktowane jako zestaw programów, które są jednocześnie kompatybilne. Twoi pracownicy będą potrzebowali szkolenia na temat korzystania z programów, ponieważ system ERP nie jest tak intuicyjny lub łatwy w obsłudze jak podstawowe oprogramowanie księgowe, takie jak QuickBooks lub Peachtree.

Pracownicy Twojej firmy będą potrzebowali czasu i szkoleń. Często, dostawca ERP zapewni dodatkowe szkolenia na żądanie na standardowe stawki godzinowej. Nie będą czasy, gdy konsultant staje się konieczne, w przypadku specjalistycznych treści lub szczególnie trudne potrzeby powstaje. W każdym razie, trzeba będzie wziąć pod uwagę te dodatkowe koszty do analizy podczas przeglądu systemów ERP do zakupu.

Out-of-the-box funkcjonalność systemu ERP nie wystarczy dla Ciebie, aby skutecznie prowadzić swoją działalność. Będziesz musiał ponieść pewne koszty w rozwoju niestandardowych raportów, tak aby Twoi pracownicy mogą wykonywać swoje codzienne i miesięczne zadania z łatwością. System ERP może przechowywać znaczną ilość informacji, ale użytkownicy są ograniczone w taki sposób, że mogą uzyskać dostęp do informacji. Dlatego nie jest niczym niezwykłym, aby personel IT poświęcony opracowywaniu niestandardowych raportów dla różnych działów tak, że procesy biznesowe i analizy mogą być wykonywane na czas.

Jeśli Twoja firma jest aktualizacja z oprogramowania księgowego do systemu ERP, to z pewnością będziesz miał wiele procesów, które będą musiały być przeprojektowane. Dla firm korzystających z oprogramowania księgowego, wiele zadań może być wykonywane poza oprogramowaniem albo ręcznie w formacie papierowym lub aplikacji strony trzeciej, takich jak MS Excel. Zakup systemu ERP powinno, w teorii, oznacza, że wiele z tych zadań są zautomatyzowane przez oprogramowanie w celu zwiększenia zarówno dokładności i skuteczności w wykonywaniu tych zadań. Nawet jeśli Twoja firma zmienia systemy ERP, nie ma dwóch takich samych, więc można się spodziewać pewnych zmian w procesach biznesowych firmy, aby zbiegać się w czasie z procesami oprogramowania.

Będziesz musiał utrzymać swój system ERP, więc trzeba będzie wziąć pod uwagę w tych kosztach. Koszty ERP może obejmować sprzęt, sieć i koszty pracy z IT i innych działów, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.

Koszty utrzymania systemu ERP zazwyczaj wahają się między 15-20% początkowej ceny zakupu. Zestaw ERP, który kosztował 250.000 dolarów, będzie nosić, w teorii, koszt utrzymania w wysokości 37.500 dolarów do 50.000 dolarów.

Jak wszystkie programy komputerowe, systemy ERP wymagają okresowych aktualizacji, aby uniknąć stania się przestarzałymi. Należy rozważyć, jak często oczekujesz, aby uaktualnić swój system ERP, i jakie będą te koszty, gdy przejdziesz z aktualizacji. Należy również wziąć pod uwagę, że każda aktualizacja może mieć wpływ na procesy biznesowe, i wymagają dodatkowego sprzętu lub oprogramowania, więc system działa sprawnie, jeśli jesteś firma nie jest uruchamiana na lustrzanej konfiguracji podczas wykonywania aktualizacji lub transferu danych.

Twoi pracownicy będą mieli problemy z korzystaniem z programu, a Ty będziesz wykrywać liczne błędy w każdym systemie ERP, więc będziesz chciał zapewnić, że Twój sprzedawca zapewni Ci odpowiednie wsparcie techniczne w celu rozwiązania tych problemów. Należy zapytać sprzedawcę, czy to wsparcie jest zawarte w opłacie licencyjnej lub jest to dodatkowy koszt, jak wsparcie techniczne może skończyć się wpływa na dolnej linii, jeśli nie są zawarte w początkowym zakupie, i nie jest ściśle monitorowane.

it's=”” necessary=”” to=”””” have=””” professionals=””” install=”” i=”” configure=”””” your=”” erp=””” system,=””” so=””” you=”””” will=”” need=”” to=””” include=””””” these=” implementation=””” costs=”” in=””””” the=” the=” total=”” “price=” of=” of=””””” the=” the=”” the “erp=” system.=””” erp=””” systems=”” are=””” complex=””” software=” applications,=””” so=”” you=”””” will=”” likely=””””” to=”””” change=””” operating=”””” systems,=”” “upgrade=”””” lub=”””” change=”” servers,=””” i=””” change=”” other=””” hardware=””” i=”” software=””” you=”” use=”” on=”” your=”” company’s=” network=”” in=””” order=”” for=””” the=” the=” the” erp=” system=”” to=”””” run=”” poprawnie.

you=””” będzie=””” również=”” need=” to=”” – or=”””” powinno być -=””” set=””” up=””” a=”” test=” environment=””” as=””” part=” of=”””” the=” the=” the=” the” the=” erp=” system=”” bez wpływu na “your=””””” “your=” “firmowe”=”” “realne=” dane.=””” this=””” can=”” save=”” a=””” lot=” of=””” potential=”” working=”” hours=””” if=” there=”””” an=”” issue=”””” z wdrożeniem”=””.

as=””” mentioned,=”” an=””” erp=””” system=”” is=””” a=” complex=””” software=” application=” application=”” that=”” can=”” be=”” thought=” of=””” of=”” a=” “suite=” of=”” of=” software=” software=” software=” that=””” are=”” są=””” jednocześnie=”””” zgodne.=””” twój=””” pracownicy=”” będzie=””” potrzeba=””” szkolenie=”” on=””” jak=” to=””” use=””” the=” programy”,=””” ponieważ=””” an=” erp=”” system=” is=” is=” not=””” as=””” intuicyjny=”” lub=”” łatwy w użyciu=” “łatwy w obsłudze=”” “like=”””” “a=” “basic=””””” księgowość=””” program””, “program” =”” “takie=” jak””. QuickBooks” lub=””” groszek.

your=”””” firma “s=”” pracownicy “będzie=”””” potrzeba=” time=””” i=”” training.=” training.=”” często,=””” the=” erp=”” vendor=”” będzie=”” zapewni”” “additional=” “training=” training=”” upon=”” request=””” “at=””””” a=”” “znormalizowany=” godzina=”.=””” tam=”””” będzie=” be=””” times=””””, kiedy=” a=””” consultant=””” staje się=”” konieczne,=” in=””” the=”” case=”” of=””” of=”” specialist=”” content=””” lub=””” particularly=”””” difficult=”””” need=””” pojawia się “potrzeba”.=””” in=”””” any=”” przypadek,=””” you=””” will=”” need=”” to=” “factor=”” “these=”” additional=” “costs=”””” into=””” “your=” analysis=”” “when=”” “reviewing=””” “erp=”” systems=” for=” for=” purchase”.

the=””” out-of-the-box=”” funkcjonalność=”” of=””” an=”” erp=””” system=””” będzie=”” not=””” be=” wystarczający=”””” for=””” you=”” to=””””” to=”””” “operate=”” “your=””” business=”” skutecznie.=”””” you=”””” będzie potrzebował=”” to=””” incur=””” “some=”” expense=”” in=””” developing=”” “customized=”” reports=”” so=””” that=”” “your=” pracownicy=” “can=” mogą=” wykonują”” ich=”” daily=”” i=”””” miesięcznie=” zadania=”””” z łatwością.=””” an=””” erp=”” system=””” can=””” store=””” a=”” substantial=”” amount=” of=”” information,=””” but=””” users=””” are=”” limited=””” in=”” the=” the=” ways=”” that=””” they=”””” can=””” access=””””” the=” information.=””” dlatego,=””” it=” is=””” not=””” nieczęsto=” to=””” have=””” it=””” staff=”” dedicated=”” to=”””” developing=”” “customized=” reports=”” for=” “various=” “departments=”””” so=””, że “business=” “business=” procesy=””” i=”” “analysis=””” “can=”” “be=””””.

if=”””” your=””” company=” is=””” upgrading=”” od=”” an=” an=”” accounting=””” software=” program=”” to=” an=”” an=”” erp=”” system,=”” potem=””” you=” will=””” na pewno=”””” a=”” of=” of=”” procesy=”, że=””””” będzie=”” need=””” to=””””” be=”” be=”” przeprojektowane.=””” for=”””” companies=”” używając=”” accounting=”””” software,=”” many=””” tasks=””” może=”” be=”” performed=” outside=”””””” software=” either=”””” ręcznie=” in=””” a=” paper=”””” lub=””” a=”” a=” third=””””” strona=” strona=” application= “application=”””” “such=”” jak=”””” ms=”””, excel.=””” the=”” nabycie=”” of=””” an=””””. ERP” system=””” powinien,=””” in=”” teoria,=” oznacza=””, że=”” wiele=”” z=” of=”” te=”” zadania=” are=”” są=””” zautomatyzowane=”” by=”””” the=” the=” oprogramowanie=” to=” to=” increase=””” zarówno=” dokładność=” i=”” wydajność=”” in=” w=”, wykonując”””” te=”” zadania.=”””” even=”””” if=””” your=”” company=”” is=”” changing=”””” erp=””” systemy,=””” no=”” no=”” dwa=” są=”” tak samo=”” tak=”” you=”” can=””” expect=” to=””” have=”” some=””” changes=” in=”””” your=””””s=” business=”” processes=”” to=””” zbiega się””” z””””” the=”” the” the” software’s=”” processes.

you=””” będzie=””” need=”” to=””” maintain=”””” your=”” erp=”” system=””” so=”” you=”” will=” need=””” to=”” factor=”” in=””””” in=”” te=” koszty.=””” erp=””” costs=”” can=””” zawiera “hardware”, =”” network,=”” i=””” labor=” costs=”” from=””” it and=””” other=” “departments=”” to=” “ensure=” “the” the=” the” the=” system=”””” “can=”” run=” poprawnie.

maintenance=””” costs=”” for=””” an=””” erp=”” system=”””” typowo=””” run=””” pomiędzy” 15-20%=”” of=””” the=” initial=””” purchase=””” price.=”” an=” an=”” erp=”” set-up=””” że=” koszt=””” $250,000,=”””” would=” carry,=” in=””” theory,=””” a=”” maintenance=”” “cost=”” of=”” $37,500=”” to=””” $50,000.

like=”””” all=””” software=”” programy,=””” erp=” systems=”””” wymaga=””” okresowe=””” aktualizacje=” to=””” uniknąć “staje się”””” przestarzałe.=””” you=””” powinieneś=” rozważ=”” jak=””” często=”” you=”” expect=”” to=””” upgrade=”” your=” erp=””” system,=”” i=””” what=””” te=” koszty=”””” będzie=””””, kiedy=””” you=”” idź”””” do” through=” poprzez=”” z””” z”””””” z””” the=””” upgrade.=”””” you=””” should=” również=”” consider=””””” że=”” any=””” upgrade=” może=””” affect=””” business=”” procesy,=””” i=””” require=” additional=””” hardware=”” lub=””” software=”””” so=””” the=” system=”” działa płynnie,=”” if=”””””” you're=””” business=””” is=”” not=”” run=”” on=””” a=”” mirrored=””” set-up=””” podczas gdy=””””” the=””” updates=”””” lub=”” data=””” transfer.

your=”””” pracownicy=””” będzie=””” run=”””” into=””” trouble=””” używając programu “the=””,=””” i=”””” you=” will=”” detect=””” “many=”” “bugs=”” with=””” “any=”” erp=”” system=”” so=”” “you=”” will=” will=” want=””” to=” “ensure=”””, “that=”” “your=” “vendor=”” będzie=” “zapewni”””” “you=”” with=”” “adequate=””””” “technical=””” support= “support=””” to= “to=”””””” rozwiąże””””” “these=”” problemy.=”””” you=””” powinieneś=” ask=””” “your=””” vendor=”” if=”””” this=” “support=”” is=” included=”” in=””””” the=” license” fee=” lub=”” is=” is=” “an=”” an=” additional=””” cost,=””” as=”””” “tech=”” support=”” “can=”” end=”” up=””” wpływając=”” “your=”” bottom=”” line=””” “if=””” not=””” in=””” the=” the” the=” initial=”” purchase,=”” i=””” issn't=””” ściśle=”””” monitorowane.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: