Przykładowa umowa o świadczenie usług doradczych

Niniejsza przykładowa umowa o świadczenie usług doradczych określa stosunek prawny między jedną firmą świadczącą usługi doradcze na rzecz drugiej.

Przykładowa umowa o świadczenie usług doradczych

Ta przykładowa umowa o świadczenie usług konsultingowych określa stosunek prawny pomiędzy jedną firmą świadczącą usługi konsultingowe na rzecz innej firmy w prowincji Kolumbii Brytyjskiej, ale może być stosowana w każdej prowincji lub terytorium. Zachęcamy do dostosowania go do potrzeb Państwa umowy i korzystania z niego.

(Pamiętaj jednak, zawsze dobrze jest mieć prawnika do przeglądu umowy przed jej podpisaniem)

BizTech Inc.

Standardowa umowa o świadczenie usług doradczych

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w dniu ————-, 20, pomiędzy __________________________ (“Klient”), którego główne miejsce prowadzenia działalności to 4595 MacDonald Drive, Burnaby, B.C. i BizTech Inc. (“BizTech Inc.”), którego główne miejsce prowadzenia działalności to 10517-A Juniper Way, Delta, B.C.

W związku z tym, że Klient zatrzymując BizTech Inc. do świadczenia usług wsparcia dla Klienta, uzgodniono, co następuje:

1. Odszkodowanie i termin

Klient niniejszym zachowuje BizTech Inc. i BizTech Inc. niniejszym wyraża zgodę na świadczenie następujących usług Usługi konsultingowe BizTech Inc. zgodnie z wymaganiami Klienta, do 31 grudnia, 20 – 20 grudnia. BizTech Inc. będzie w różnym czasie świadczyć usługi w siedzibie głównej Klienta, w innych obiektach Klienta lub w obiektach BizTech Inc. BizTech Inc. będzie świadczyć usługi w różnym czasie i na różne okresy czasu zgodnie z zaleceniami Klienta.

Stosuje się następujące opłaty

. $X za godzinę za usługi.

Rozsądne i niezbędne wydatki biznesowe i koszty podróży rzeczywiście poniesione przez BizTech Inc. zostaną zwrócone przez Klienta po przedłożeniu przez niego raportów wydatków wraz z dokumentacją uzupełniającą. Wszystkie takie wydatki i wszystkie plany podróży muszą być wcześniej zatwierdzone przez Klienta.

BizTech Inc. dostarczy szczegółowe faktury oraz będzie prowadzić i udostępniać, na żądanie, dokumentację pomocniczą przez okres jednego roku od daty wystawienia odpowiednich faktur. Klient powinien dokonać pełnej płatności za usługi w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury. Jeżeli BizTech Inc. wniesie powództwo sądowe w celu ściągnięcia jakichkolwiek kwot należnych na podstawie niniejszej Umowy, będzie uprawniony do ściągnięcia, oprócz wszelkich odszkodowań, swoich kosztów ściągnięcia, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej.

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu określonym powyżej i pozostaje w mocy do czasu prawidłowego wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Każda ze stron niniejszej Umowy może wypowiedzieć niniejszą Umowę z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny, z zachowaniem co najmniej 21-dniowego pisemnego okresu wypowiedzenia dla drugiej strony.

2. Gwarancje BizTech Inc.

BizTech Inc. oświadcza i gwarantuje Klientowi, że posiada doświadczenie i zdolność do świadczenia usług wymaganych niniejszą Umową; że będzie świadczyć te usługi w sposób profesjonalny, kompetentny i terminowy; że ma prawo do zawierania i wykonywania niniejszej Umowy; oraz że jej wykonanie nie będzie naruszać ani naruszać praw osób trzecich ani naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też naruszać jakichkolwiek przepisów prawa federalnego, prowincjonalnego i lokalnego. Klient zapewni niezbędne szkolenie w zakresie dodatkowych produktów lub usług wymaganych przez niniejszą Umowę, które nie wchodzą w zakres kompetencji BizTech Inc.

3. Niezależny wykonawca

BizTech Inc. przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy będą świadczone wyłącznie jako niezależny kontrahent. BizTech Inc. nie będzie zawierać żadnych umów ani zobowiązań w imieniu Klienta. BizTech Inc. przyjmuje ponadto do wiadomości, że nie jest uważana za podmiot stowarzyszony lub zależny od Klienta i nie jest uprawniona do jakichkolwiek praw pracowniczych lub świadczeń Klienta. Przyjmuje się wyraźnie, że to przedsięwzięcie nie jest wspólnym przedsięwzięciem.

4. Poufność

BizTech Inc. uznaje i przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa tworzy poufną relację pomiędzy BizTech Inc. a Klientem oraz że informacje dotyczące spraw biznesowych Klienta, klientów, sprzedawców, finansów, nieruchomości, metod działania, programów komputerowych i dokumentacji oraz inne tego typu informacje, zarówno pisemne, ustne jak i inne, mają charakter poufny. Wszystkie takie informacje dotyczące Klienta zwane są dalej łącznie “Informacjami poufnymi”. BizTech Inc. zgadza się przestrzegać procedur bezpieczeństwa informacji o kliencie i w inny sposób podejmować wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony informacji poufnych.

5. Nieujawnianie

BizTech Inc. wyraża zgodę na to, że z wyjątkiem przypadków wskazanych przez Klienta, nie ujawni on w żadnym momencie w trakcie lub po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy żadnych Informacji Poufnych żadnej osobie i że po rozwiązaniu niniejszej Umowy przekaże Klientowi wszystkie dokumenty, dokumenty i inne sprawy będące w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, które dotyczą Klienta. BizTech Inc. zobowiązuje się ponadto do związania swoich pracowników i podwykonawców z warunkami niniejszej Umowy.

6. Dotacja

BizTech Inc. zgadza się, że jej produkt pracy wyprodukowany w ramach wykonywania niniejszej Umowy pozostanie wyłączną własnością Klienta oraz że nie będzie sprzedawał, przekazywał, publikował, ujawniał lub w inny sposób udostępniał produktu pracy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. Wszelkie prawa przyznane BizTech Inc. na mocy niniejszej Umowy nie mają wpływu na wyłączną własność utworu przez Klienta.

7. Przepisy biurowe

BizTech Inc. będzie przestrzegać wszystkich zasad i przepisów biurowych, w tym wymogów bezpieczeństwa, gdy znajduje się na terenie Klienta.

BizTech Inc. nie oferuje ani nie udziela żadnej formy gratyfikacji żadnemu pracownikowi lub agentowi Klienta.

9. Prawo właściwe

Niniejsza Umowa będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem prowincji Kolumbia Brytyjska.

10. Cała umowa i powiadomienie

Niniejsza Umowa zawiera w całości zrozumienie Stron i nie może być zmieniana bez wyraźnej pisemnej zgody obu Stron. Każde powiadomienie przekazane na mocy niniejszej Umowy jest wystarczające, jeżeli ma formę pisemną i jeżeli zostało przesłane listem poleconym lub poświadczonym za zgodność z oryginałem.

NA DOWÓD CZEGO

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: