Zysk przypadający na jedną akcję Definicja, obliczenie i wykorzystanie

Zysk na akcję jest podstawowym narzędziem oceny spółek publicznych. Pozwala również na obliczenie stosunku zysku do ceny.

Zysk na akcję (EPS) Definicja, obliczenie i wykorzystanie

EPS firmy zapewnia podstawowe narzędzie oceny finansowej

Zysk na akcję lub EPS jest podstawowym miernikiem zdrowia i rentowności każdej korporacji. Liczba EPS odpowiada na to ważne pytanie: dla każdego udziału akcji firmy, jaki był zgłoszony zysk?

Obliczenie zysku na akcję (EPS)

Podstawowe wyliczenie zysku na akcję jest dość proste. Jest to całkowity dochód netto dostępny dla akcjonariuszy zwykłych, podzielony przez całkowitą liczbę wyemitowanych akcji zwykłych.

  • Zysk na akcję (EPS) = zysk netto dostępny dla akcjonariuszy zwykłychLiczba zaległych akcji zwykłych

Dochód netto w takiej formie, w jakiej jest tu stosowany i w prawie wszystkich obliczeniach finansowych jest definiowany jako suma wszystkich przychodów pomniejszona o wszystkie koszty, w tym koszty operacyjne i koszty zarządzania, amortyzację, odsetki, podatki i dywidendy wypłacane z akcji uprzywilejowanych.

O ile nie określono inaczej, przyjmuje się, że wszystkie istotne dane, w tym EPS, odnoszą się do roku obrotowego spółki, który może, ale nie musi rozpoczynać się w dniu 1 stycznia. Zwyczajem jest również odejmowanie od dochodu netto wszystkich zadeklarowanych niekumulacyjnych dywidend od akcji uprzywilejowanych (niezależnie od tego, czy zostały wypłacone w okresie rozliczeniowym) oraz sumy po opodatkowaniu dywidend od akcji uprzywilejowanych.

Liczba występujących akcji zwykłych jest dokładniej oparta na średniej ważonej liczby występujących akcji zwykłych, ponieważ całkowita liczba akcji zmienia się w ciągu roku w przypadku większości spółek notowanych w obrocie publicznym.

Aby figura EPS była użyteczna, nie trzeba jednak wykonywać żadnych z tych bardziej wyrafinowanych obliczeń. Ponieważ mają one zastosowanie do wszystkich korporacji jednakowo, dane EPS podane online lub w raportach finansowych dla każdej korporacji pozwala na porównanie wyników tej korporacji z wynikami innych bez wnikania w szczegóły matematyki.

Stosowanie EPS jako narzędzia oceny

EPS, traktowany wprost bez ocen porównawczych, nie mówi tak wiele, jak mogłoby się wydawać, że jego znaczenie w wiadomościach finansowych. Stosowany relatywnie EPS może być jednak cenny. Podczas gdy dogłębna analiza znaczenia i użyteczności EPS wykracza poza zakres niniejszego artykułu, oto kilka podstawowych rozważań dotyczących stosowania EPS:

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: